top of page

VOORWAARDEN OVEREENKOMST DIT IS ILSE INTERIEURADVIES

Artikel 1 - UITVOERING OPDRACHT

1.           De ontwerper vervult de opdracht zo goed mogelijk, en houdt hierbij rekening met de toepasselijke wet- en regelgeving. De ontwerper staat de opdrachtgever bij als adviseur.

2.           De opdrachtgever geeft de ontwerper alle informatie die hij/zij heeft welke nodig is voor de uitvoering van de opdracht. De ontwerper kan uitgaan van de volledigheid en juistheid van deze informatie, tenzij duidelijk is dat nader onderzoek hiernaar nodig is.

3.           De opdrachtgever schakelt zonder voorafgaand overleg met de ontwerper geen derden in, wanneer dat invloed kan hebben op het vervullen van de opdracht en creativiteit van de ontwerper.

4.           Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is om één of meerdere adviseurs in te schakelen, overleggen partijen wie dat zal/zullen zijn en welke werkzaamheden aan die adviseur(s) worden opgedragen. De opdrachtgever geeft vervolgens opdracht aan die adviseur(s) tenzij anders overeengekomen.

5.           Indien opdrachtgever tekeningen ontvangt van de ontwerper kunnen de vermelde afmetingen NIET worden gebruikt om materiaal te bestellen; deze kan enkel worden gebruikt om een sfeerimpressie weer te geven of gebruikt worden als  richtlijn om een offerte op te vragen bij een leverancier. Bij het bestellen van materiaal wordt geacht om de leverancier zelf de exacte maten op te laten meten.

6.           De ontwerper geeft geen (bouw)technisch advies: dit wil zeggen dat er geen advies kan worden uitgebracht  over bijvoorbeeld de draagconstructie van muren, het verplaatsen of verwijderen hiervan. Technische zaken worden niet door de ontwerpers beoordeeld. Wel is het mogelijk om deze informatie te achterhalen via hun netwerk, maar deze is niet bindend.

7.           Indien voor het werk van de ontwerper termijnen zijn overeengekomen, garandeert de ontwerper dat de werkzaamheden binnen die termijnen worden uitgevoerd, met inachtneming van artikel 6.

Artikel 2 – ADVIESKOSTEN

1.           Partijen leggen vast hoe de advieskosten (honorarium, toezichtkosten en bijkomende kosten) zijn geregeld:

a. op basis van een door de ontwerper bestede tijd tegen een vooraf afgesproken uurtarief.

b. door een vast voor afgesteld bedrag.

c. naar een andere, tussen partijen overeengekomen maatstaf.

 

2.           De opdrachtgever betaalt de ontwerper naast de advieskosten/ontwerpkosten een vergoeding voor (meer)werk als gevolg van onder meer:

a. Na aanvang van de werkzaamheden gewijzigde wet- en regelgeving.

b. Door de opdrachtgever verlangde wijzigingen. De ontwerper licht de opdrachtgever

    in over deze wijzigingen en de daaraan verbonden ontwerpkosten.

c. De advieskosten zijn exclusief de kosten die gemaakt worden bij vervulling van de

    opdracht waaronder kopieer-, reis- en verblijfskosten. De opdrachtgever vergoedt deze

    kosten afzonderlijk, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 3 – BETALING

1.           Voor aanvang van de opdracht wordt een voorschot van 50% over het totaal geoffreerde bedrag van de ontwerpkosten gevraagd.

2.           De ontwerper declareert de advieskosten in termijnen naar de stand van de werkzaamheden. Deze kosten worden gedeclareerd met een tussentijd van minstens 1 maand. Voor beide soorten kosten kunnen partijen anders overeenkomen.

3.           De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na ontvangst van de factuur.

4.           Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, is deze in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De ontwerper mag, met ingang van de vervaldatum het factuurbedrag verhogen met 15%, met een minimum van 50 euro, welke wordt verhoogd met 2% rente per maand gerekend vanaf de vervaldatum.

5.           Indien de opdrachtgever niet op tijd betaalt, mag de ontwerper de uitvoering van de opdracht opschorten. Vereist is dan wel dat de ontwerper de opdrachtgever schriftelijk heeft benaderd om alsnog binnen zeven dagen te betalen en dat deze betaling is uitgebleven.

6.           Indien de ontwerper tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever die niet op tijd betaalt, mag de door de ontwerper reeds verstrekte ontwerpen/schetsen/gegevens niet gebruiken.

Artikel 4 – GEBRUIK ONTWERP

1.           De opdrachtgever heeft, mits hij/zij aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, het recht om het ontwerp uit te voeren.

2.           De opdrachtgever mag enkel afwijken van het ontwerp na overleg met de ontwerper.

3.           De opdrachtgever mag het uitgevoerde ontwerp niet geheel of gedeeltelijk herhalen zonder voorafgaande toestemming van de ontwerper. De ontwerper kan aan zijn/haar toestemming voorwaarden verbinden, zoals de betaling van een redelijke vergoeding. De ontwerper zal de toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.

Artikel 5 – VOORTIJDIGE BEËINDIGING

1.           De opdrachtgever kan de opdracht op elk moment opzeggen. Deze is schriftelijk en vermeldt de reden(en) en het tijdstip vanaf wanneer wordt opgezegd.

2.           Bij opzegging wordt afgerekend naar de stand van het werk op het moment van opzegging. De opdrachtgever vergoedt de ontwerper de tot dan toe gemaakte kosten.

3.           Bij opzegging mag de opdrachtgever het tot dan toe vervaardigde ontwerp uitsluitend realiseren na voorafgaande toestemming van de ontwerper. De ontwerper weigert de toestemming niet wanneer deze in strijd is met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Artikel 6 – VERTRAGING

1.           Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die de ontwerper niet kan worden verweten, is de opdrachtgever gehouden de ontwerper diens kosten die daarvan het gevolg zijn, te vergoeden. De ontwerper beperkt de schade/kosten zoveel mogelijk.

2.           Duurt de in lid 1 bedoelde vertraging of onderbreking langer dan drie maanden, dan laat de ontwerp zodra dat mogelijk is, de opdrachtgever weten wanneer de uitvoering hervat zal worden. De ontwerper houdt daarbij rekening met de gerechtvaardigde belangen van de opdrachtgever.

Artikel 7 – AANSPRAKELIJKHEID

1.           De ontwerper is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor de directe schade die deze lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de ontwerper in de nakoming van zijn verplichtingen.

2.           Een toerekenbare tekortkoming wil hier zeggen: een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend ontwerper kan en behoort te vermijden. Dit met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen.

3.           Indien de opdrachtgever vindt dat de ontwerper is tekort geschoten, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en in de gelegenheid de tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

4.           De ontwerper geeft bij een kleuradvies de gewenste eindkleur aan. Het is aan degene die het materiaal aanbrengt om deze kleur zo goed mogelijk te benaderen. De stukadoor of schilder moet met zijn/haar vakkennis (door evt. een proefstuk aan te brengen) bekijken of het doorgegeven kleurnummer het gewenste eindresultaat brengt. Door het gebruik van verschillende materialen en structuren, verfkwaliteit of andere ondergrond kan een verf of pleister soms lichter of donkerder uitvallen.

5.           De ontwerper is niet aansprakelijk voor foutief vermelde kleurnummers of serienummers.

6.           De ontwerper is aansprakelijk voor een bedrag tot 25.000 euro aan gemaakte advieskosten. Indien deze hoger zijn, is de schadevergoeding gelijk aan de advieskosten met een maximum van 250.000 euro.

7.           De aansprakelijkheid van de ontwerper vervalt na één jaar, vanaf de dag waarop de einddeclaratie is verzonden of de opdracht door opzegging is geëindigd.

Artikel 8 – GESCHILLEN

1.           Verschillen van mening tussen opdrachtgever en ontwerper moeten zoveel mogelijk onderling worden opgelost.

2.           Elke klacht over het advies dient acht dagen na ontvangst van het ontwerp aangetekend aangeleverd te zijn bij de ontwerper.

3.           Alle geschillen die naar aanleiding van deze opdracht tussen opdrachtgever en ontwerper ontstaan, worden beslecht door de burgerlijke rechter. Dit geldt ook voor geschillen die door één van de partijen als zodanig worden beschouwd.

4.           Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

PRODUCTEN BESTELLEN

1.           Voor de levering van producten is de ontwerper afhankelijk van zijn leveranciers: indien de verwachte levertijd niet behaald kan worden, neemt de ontwerper zo snel mogelijk contact op om dit te melden.

2.           (Maatwerk)artikelen die de opdrachtgever bij de ontwerper bestelt, kunnen niet retour of voortijdig geannuleerd indien reeds besteld vanwege de specifieke afmetingen, stof of kleurcombinaties.

3.           Bij bestelling van producten wordt een vooruitbetaling gevraagd.

 

PRIVACY

Uw persoonsgegevens worden maximaal een half jaar na oplevering van het ontwerp bewaard in de Cloud. Indien de ontwerper in opdracht van de opdrachtgever (toe)leveranciers bij de opdracht betrekt worden indien nodig de gegevens van de opdrachtgever aan deze leveranciers doorgegeven.

bottom of page